Tủ Rack

Tủ Rack 27U-D1000

4.800.000 ₫

Tủ Rack 20U-D1000

3.200.000 ₫

Nguồn PDU tủ rack

Liên hệ<

Ốc cài tủ rack

10.000 ₫

Tủ SHRACK 42U-D1000

6.600.000 ₫

Tủ SHRACK 42U-D800

6.300.000 ₫

Tủ SHRACK 42U-D600

5.800.000 ₫

Tủ SHRACK 36U-D600

5.200.000 ₫

Tủ SHRACK 32U-D600

4.800.000 ₫

Tủ SHRACK 27U-D600

4.100.000 ₫