Tủ Rack

Tủ mạng 42U-D1000

6.600.000 ₫

Tủ mạng 42U-D800

6.300.000 ₫

Tủ mạng 42U-D600

6.100.000 ₫

Tủ mạng 36U-D600

5.200.000 ₫

Tủ mạng 32U-D600

4.800.000 ₫

Tủ mạng 27U-D600

4.100.000 ₫

Tủ mạng 20U-D600

2.800.000 ₫

Tủ mạng 15U-D400

2.100.000 ₫

Tủ mạng 12U D600

1.500.000 ₫

Tủ mạng treo 10UD500

1.300.000 ₫

Tủ Rack 4u

750.000 ₫

Tủ rack Fam -Rack 42U

6.500.000 ₫